Finance for Non-Finance

จัดอบรมหลักสูตร "การทำความเข้าใจงบการเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อนการบริหาร, การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนเพื่อการวางแผนกำไรและการตัดสินใจ"

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

โดย อ.นวพร บุศยสุนทร .. ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่